portrait of kim novak

Exploit The Masses: Happy Birthday, Kim Novak.

You may also like …