kara neko

Kara’s hair.

via Creative Rehab.

Viva La Resolucion