Revolver by Nikolas Simonovikis

Revolver
photo series by Nikolas Simonovikis

via Revolver by *SimonGreek on deviantART.

You may also like …