Last Updated on July 8, 2016

Geometria by Olga Zavershinskaya

Photographer: Olga Zavershinskaya
Model: Zuzana (model agency Photomodels.cz)
in cooperation with Photostudio MTA Prague

via Geometria by *armene on deviantART.

You may also like …